Historia Klubu : MKS "Karkonosze" Sporty Zimowe

Historia Klubu


Wszystko zaczęło się 1 września 1955 roku, kiedy jako młody nauczyciel z potrzeby serca i chęci działania utworzyłem Szkolne Kolo Sportowe "Zryw"; przy Technikum Przemysłu Leśnego w Sobieszowie. W owych trudnych, powojennych latach wśród dzieci i młodzieży istniała ogromna potrzeba uprawiania wielu dyscyplin sportowych. Jako klub, wykorzystując wspaniałe warunki naturalne Karkonoszy, stworzyliśmy im możliwość szkolenia, doskonalenia oraz sportowej rywalizacji.
Chociaż baza sportowa była bardzo skromna (stare, przedwojenne narty, buty, sanki - odnalezione na strychach), zarówno nas trenerów, ale przede wszystkim młodzież cechował ogromny zapał i entuzjazm. Młodzi sportowcy chętnie uczestniczyli w treningach, rajdach, obozach i zawodach. Dla licznych był to sposób na spędzanie wolnego czasu, ale dla wielu stało się początkiem kariery sportowej.
W naszej pracy trenerskiej nie chodziło tylko o sukcesy sportowe!
Sport to także kształtowanie młodych ludzi, ich charakterów, to nauka: woli walki, "zdrowej" rywalizacji, samodyscypliny i pokonywania własnych słabości. Są to umiejętności niezbędne później, już w dorosłym, często niełatwym życiu.
Dzisiaj wracam myślami do spotkania sprzed wielu lat - podczas stanu wojennego w 1982 roku, z moim byłym zawodnikiem sekcji zjazdowej Romanem Niegoszem, ówczesnym Przewodniczącym NSZZ "Solidarność" Regionu Jeleniogórskiego. W owym czasie był prześladowany i internowany, ale na pytanie "Jak sobie radzisz?"- uśmiechając się odpowiedział cyt. "Przecież to pan uczył nas na zawodach, że trzeba walczyć do końca, choćby na jednej narcie".
Mijały lata klub opuszczały kolejne roczniki sportowców. Poszerzała się kadra trenerska. Systematycznie doskonaliliśmy bazę sportową. Osiągaliśmy sukcesy! Walczyliśmy i wygrywaliśmy z najlepszymi Młodzieżowymi Klubami Sportowymi w Polsce! Dochowaliśmy się pięciu olimpijczyków i kilkudziesięciu medalistów i reprezentantów Polski w Mistrzostwach Świata i Europy. Zawsze łączyliśmy i łączymy, ideę masowego uprawiania sportu na etapie na etapie dziecięcym z sukcesami w kategoriach juniorów, a nawet seniorów. Wraz ze zmianami administracyjnymi kraju, klub czterokrotnie przechodził reorganizację i zmianę nazwy. Dzisiejszy MKS Karkonosze - sporty zimowe, to spadkobierca 50-letniej historii klubu.
Pragnę głęboko wierzyć, że ta idea działalności prospołecznej znajdzie kontynuatorów! Niniejsze opracowanie poświęcam pamięci wszystkich zawodników, trenerów, działaczy i pracowników klubu, którzy swoim zaangażowaniem zadecydowali o jego rozwoju i wysokiej pozycji w polski sporcie młodzieżowym.
Zbigniew Lipiński

I. Rys historyczny

    * 1955 - 1957 - Szkolne Kolo Sportowe "Zryw" w Technikum Przemysłu Leśnego w Sobieszowie.
    * 1958 - 1962 - Międzyszkolny Klub Sportowy "Chojnik" w Sobieszowie.
    * 1963 - 1967 - Międzyszkolny Klub Sportowy "Podgórze" w Sobieszowie.
    * 1968 - 1996 - Międzyszkolny Klub Sportowy MDK "Karkonosze" w Jeleniej Górze
    * 1997 - obecnie - Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze"- sporty zimowe w Jeleniej Górze

II. Działalność
1. Lata 1955 - 1957 KS "Zryw"
Absolwent AWF Wrocław (dawniej WSAWF) Zbigniew Lipiński otrzymał nakaz pracy w technikum przemysłu Leśnego w Sobieszowie. W dniu 1.09.1955 roku założył Szkolne Kolo Sportowe "Zryw" – podlegające w ówczesnej strukturze Zrzeszeniu Sportowemu "Zryw", obejmującemu szkolnictwo zawodowe w kraju.
Na tamten okres przypadają: bardzo trudne warunki bazowe, brak Sali gimnastycznej i boisk do gier zespołowych. Powodowało to, że w większości zajęć w okresie całego roku prowadzona była na wolnym powietrzu. Sprzyjało jednak rozwijaniu szkolenia w takich dziedzinach, jak: narciarstwo, piłka nożna i 11 osobowa piłka ręczna.
Cechą charakterystyczną tamtego okresu było wszechstronne uprawianie sportu. Narciarze z powodzeniem startowali w zwodach lekkoatletycznych, piłce ręcznej i nożnej, traktując to jako przygotowanie do sezonu zimowego i odwrotnie zawodnicy sekcji sportów próbowali swych sił w narciarstwie.
W krótkim zaledwie 2,5 rocznym okresie pojawiły się pierwsze efekty sportowe w postaci: II miejsca w narciarstwie w Zrzeszeniu "Zryw", Mistrzostwa Dolnego Śląska w piłce nożnej trampkarzy oraz awansu do "A" klasy seniorów w piłce ręcznej 11 osobowej. Sukcesy zostały szybko zauważone przez Radę Wojewódzką ZS "Zryw" we Wrocławiu, które uznało w/w sekcje jako wyczynowe i wspierało je finansowo zapewniając minimum sprzętu oraz udział w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich.
Generalnie do koła sportowego należeli uczniowie Technikum Przemysłu Leśnego w Sobieszowie.
Pierwszymi zawodnikami, którzy odnieśli sukcesy na arenie ogólnopolskiej byli: Lucjan Padjas- zdobywca III miejsca w finale krajowym przełajowych biegów narodowych oraz Waldemar Żółtaniecki – narciarz – alpejczyk plasujący się wśród najlepszych w kraju
w swojej kategorii wiekowej.
Na podkreślenie zasługują również osiągnięcia w tenisie stołowym, gdzie Romuald Spiżewski, Zdzisław Perz i Władysław Koza nie mieli równych w całym regionie. Również siatkarze zdobyli w 1956 roku Mistrzostwo Dolnego Śląska ZS "Zryw" i reprezentowali województwo w finałach Mistrzostw Polski.
Sportowym osiągnięciom Technikum Przemysłu Leśnego, którego 90% uczniów zamieszkiwało w internacie sprzyjało poparcie całej Rady Pedagogicznej Technikum Przemysłu Leśnego, a w szczególności dyrektora Antoniego Gregora i kierownika internatu Zbigniewa Fedorowicza, którzy przez sport chcieli zagospodarować czas wolny uczniów.

2. Lata 1958 - 1962 MKS "Chojnik"
Połączenie w 1956 roku Centralnego Urzędu Szkolnictwa Zawodowego z Ministerstwem Oświaty i Wychowania spowodowało powołanie Szkolnego związku Sportowego (SZS) jako organizacji społeczno - sportowej dla młodzieży wszystkich typów szkół. Zadaniem SZS było zorganizowane na bazie najlepszych sekcji ZS "Zryw" Międzyszkolnych Klubów Sportowych. Organizacja ta nie była jednak upoważniona do prowadzenia masowej pracy sportowej na terenie szkoły.
W oparciu o najlepsze sekcje ZS "Zryw" zaczęto powoływać w kraju wielo jedno sekcyjne Międzyszkolne Kluby Sportowe (MKS). Jako jeden z pierwszych na Dolnym Śląsku, na bazie osiągnięć sportowych Technikum Przemysłu Leśnego w Sobieszowie został powołany MKS "Chojnik". Terenem swojej działalności objął wszystkie szkoły z obszaru Sobieszowa, Cieplic, Jagniątkowa. Inicjatorem jego utworzenia byli nauczyciele WF: Zbigniew Lipiński (TPL), Tadeusz Broniszewski (LO Cieplice) oraz dyrektorzy szkół: Antoni Gregor (TPL) i Hieronim Gorajewski (LO Cieplice).
Prezesem został dyrektor TPL Antoni Greoger, wiceprezesem ds. szkoleniowo -sportowych Zbigniew Lipiński a sekretarzem Zofia Lipińska. Wysokość nakładów na szkolenia, sprzęt i zawody zależały od Zarządu Okręgu SZS we Wrocławiu. Mimo, iż Sobieszów i Cieplice nie były siedzibami powiatu władze wojewódzkie SZS zatwierdziły działalność wyczynową sekcji narciarskiej, piłki nożnej, piłki ręcznej i lekkoatletyki.
Zwiększony zasięg działalności spowodował masowy napływ chętnych do klubu. Wzmocnienie kadry trenerskiej do 3 osób szybko przyniosło sportowe efekty w postaci umocnienia wyników na Dolnym Śląsku a jednocześnie pojawiły się pierwsze sukcesy na arenie ogólnopolskiej – zjazdowiec Waldemar Żółtaniecki zdobywa pierwszy medal dla klubu w Mistrzostwach Polski Juniorów. W latach 1958-1960 działała sekcja siatkówki męskiej grająca w klasie wojewódzkiej juniorów.
Siedzibą klubu w dalszym ciągu było Technikum Przemysłu Leśnego. Sekcja piłki nożnej korzystała nieodpłatnie z boiska miejskiego przy basenie, przy ul. Łazienkowskiej. Głównym miejscem zajęć sekcji narciarskiej były tereny wokół Chojnika.

3. Lata 1962 - 1967 MKS "Podgórze"
Dzięki stałemu wsparciu finansowemu Zarządu Wojewódzkiego SZS we Wrocławiu oraz uznaniu przez Zarząd Główny SZS sekcji narciarstwa biegowego i zjazdowego jako wiodących w kraju możliwe było zwiększenie kadry szkoleniowej oraz prowadzenie bardziej specjalistycznych zajęć z najlepszymi.
W tym okresie szkoleniem zajmowali się:
- sekcja piłki nożnej - Zbigniew Lipiński
- sekcja piłki ręcznej - Andrzej Broniszewski
- sekcja lekkoatletyki - Julian Gozdfwski, Tadeusz Mielko, Irena Paszkiewicz, Zygmunt Cychol
- sekcja narciarstwa klasycznego (biegi i skoki) - Włodzimierz Paszkiewicz, Jan Mądry, Marian Żółtaniecki
- sekcja narciarstwa zjazdowego - Waldemar Żółtaniecki, Anna Gorayska, Stanisław Razniewski, Jerzy Pietkiewicz
W związku z rozszerzeniem naboru i szkolenia na teren Piechowic, Szklarskiej Poręby, Podgórzyna, Jeleniej Góry klub zmienił nazwę na MKS "Podgórze Karkonoskie".
Szczególnie cenne dla klubu było pozyskanie do pracy szkoleniowej repatriantów z Litwy małżeństwa Ireny i Włodzimierza Paszkiewiczów, którzy oprócz ogromnej fachowości wnieśli wiele cennych doświadczeń w pracy organizacyjnej.
Zwiększona ilość kadry trenerskiej pozwoliła na organizacje szkolenia w grupach specjalistycznych, w zależności od wieku i zaawansowania. Przyniosło to szybkie efekty w postaci częstszych sukcesów na arenie ogólnopolskiej. Sekcja narciarstwa biegowego i zjazdowego umocniła swoją wiodącą pozycje w strukturach Szkolnego Związku Sportowego a 80% reprezentacji Dolnego Śląska na Spartakiadach Młodzieżowych i Igrzyskach Młodzieży stanowili wychowankowie klubu.
W prasie krajowej znane były już nazwiska:
- narciarzy: Emilia Prudaczuk, Krystyna Turowska, Waldemar Żółtaniecki, bracia Włodzimierz i Michał Lipczyńscy, Tadeusz Podkański, Andrzej Koźbiał, Joanna Deja, Zbigniew Glebowicz, Danuta Pawlukiewicz
- lekkoatletów: Kazimiera Waligóra, Emilia Prudaczuk
- piłkarzy ręcznych: Zbigniew Czerniawski, Jerzy Sobczak

4. Lata 1968 - 1996 MKS MDK "Karkonosze"
W roku 1968 klub przeszedł kolejną reorganizację.
Wojewódzkie władze sportowe SZS we Wrocławiu (a w szczególności wiceprezes Ryszard Helemejko) widząc stale rosnące w skali ogólnopolskiej wyniki sportowe młodzieży miasta i powiatu Jelenia Góra, przy jednoczesnym braku możliwości profesjonalnego wsparcia organizacyjno-finansowego, doprowadziły do połączenia dwóch swoich ogniw: MKS "Amator" (działającego na terenie miasta Jelenia Góra) i MKS "Podgórze Karkonoskie" (działającego w powiecie) w jeden duży wielosekcyjny klub.
Działalność klubu oparta została na placówce oświatowej wychowania pozaszkolnego Młodzieżowym Domu Kultury w Jeleniej Górze, w którego strukturze mieściła się również działalność sportowa. Klub przyjął nazwę MKS-MDK "Karkonosze" Jelenia Góra. Siedzibą władz klubu stał się MDK. Na czele jego władz stanął Inspektor Oświaty Władysław Kurbiel a Sekretarzem generalnym został Marian Koczwara.
Z uwagi na konieczność utrzymania sprawnej organizacji sekcje sportów zimowych otrzymują za zgodą ZOW SZS we Wrocławiu autonomię w działaniu organizacyjno - finansowym pod nazwą MKS-MDK "Karkonosze" Dział Sportów Zimowych Jelenia Góra. Siedziba klubu przeniosła się do budynku MRN przy ul. Cieplickiej.
W roku 1968 sporty zimowe poszerzyły sportową propozycję dla młodzieży przez utworzenie sekcji saneczkarskiej na bazie szkoły podstawowej w Miłkowie. Pierwszym trenerem nowo utworzonej sekcji został Edward Maziarz.
W 1971 roku prezesem klubu został inspektor oświaty Marian Machoy a sekretarzem generalnym wicedyrektor MDK Leszek Kuźma.
W dziale sportów zimowych MKS MDK "Karkonosze" działające sekcje narciarstwa biegowego, zjazdowego oraz saneczkarstwa w sposób decydujący przyczyniły się do ogromnego sukcesu organizacyjnego i sportowego Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, rozegranych w Szklarskiej Porębie w 1970 roku.
Stanowisko wiceprezesa ds. sportów zimowych a jednocześnie kierownika organizacyjnego klubu objął w 1971 roku inż. Bohdan Skowroński, którego dzieci trenowały w sekcji narciarstwa zjazdowego. Po raz pierwszy klub zatrudnił na pełnych etatach dwóch trenerów: Jana Mądrego (biegi) i Pawła Gasidłę (zjazdy) zaś pozostali trenerzy grup juniorskich zostają zatrudnieni w wymiarze ½ etatu. Kierownikiem wyszkolenia w dalszym ciągu był Zbigniew Lipiński.
Sukcesy w sportach zimowych odnoszone przez reprezentantów Dolnego Śląska w systemie Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Spartakiadach Młodzieżowych spowodowały, że na bazie zbudowanego w 1970 roku do jazdy szybkiej w Szklarskiej Porębie, klub założył sekcje łyżwiarstwa szybkiego (działającą w latach 1973-1976).
Od 1976 roku po konsultacjach z działaczami i po uzyskaniu zgody przez dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 15 nową siedzibą działu sporty zimowe zostają pomieszczenia w przybudówce szkoły przy ul. Karkonoskiej 5.
Podpisanie umowy o ścisłej współpracy klubu z SP nr 15 przyczyniło się do obustronnych korzyści. W szkole rozpoczęły działalność klasy z rozszerzonym programem WF z akcentem na sporty zimowe (narciarstwo i saneczkarstwo), które w przyszłości zaowocowały powołaniem klas sportowych i przyjęciem w 1987 roku imienia Bronisława Czecha jako patrona szkoły. Zawodnicy wszystkich sekcji korzystali nieodpłatnie ze szkolnych urządzeń sportowych. Klub rewanżował się zaopatrzeniem w sprzęt sportowy, uczestnictwem w systemie imprez dziecięco - młodzieżowych. Działacze klubu dużo uwagi poświęcali organizowaniu oraz współorganizowaniu imprez o charakterze regionalnym i wojewódzkim. Wyłonione na nich dzieci o uzdolnieniach sportowych otrzymały możliwość kontynuowania kariery w klubie.
W 1980 roku utworzono w klubie sekcję biathlonu, która w przyszłości w sposób znaczący przyczyniła się do wielkich sukcesów w sportach zimowych. Jej pierwszym organizatorem oraz trenerem został Franciszek Szczyrbak.

5. Lata 1997 - obecnie MKS "Karkonosze" - sporty zimowe
Dalsze funkcjonowanie Międzyszkolnych Klubów Sportowych mogło się odbywać na zasadzie stowarzyszeń o osobowości prawnej, zarejestrowanych we właściwym sądzie a następnie Krajowym Rejestrze Sądowym. Jednocześnie nastąpiło ograniczenie pomocy finansowej ze strony oświaty. W tej sytuacji na zebraniu w 1997 roku nastąpiła kolejna reorganizacja. Klub podzielono na dwie części. Sekcja sportów letnich i halowych uzyskały osobowość prawną jako MKS-MDK "Karkonosze", dyscypliny zimowe zostały zarejestrowane w sądzie pod nazwą MKS "Karkonosze" – sporty zimowe w Jelenie Górze.
Nie zmieniła się siedziba klubu.
Prezesem został znany działacz samorządowy, jeleniogórski radny Józef Gajewski, wiceprezesem ds. organizacyjnych Stanisław Świcarz, wiceprezesem ds. sportowych Zbigniew Lipiński, kierownikiem wyszkolenia Zbigniew Stępień a kierownikiem klubu Beata Kozińska. Księgową klubu w dalszym ciągu była Maria Chojka.
Radykalnemu zmniejszeniu uległy środki finansowe. Klub przestał otrzymywać dofinansowanie działalności z Urzędu Wojewódzkiego oraz oświaty (MDK). Mimo wielu starań nie udało się znaleźć sponsora strategicznego. Głównym źródłem dofinansowania działalności szkoleniowej stał się Urząd Miasta w Jeleniej Górze, który z podpisywanymi corocznie umowami całość środków przeznaczana wyłącznie na szkolenie dzieci i młodzieży. W tej sytuacji zarząd klubu zmuszony został ograniczyć a następnie zawiesić działalność sekcji narciarstwa zjazdowego, która w przeszłości należała do najlepszych w kraju.
Od 1.01.2005 roku Zarząd klubu powierzył stanowisko prezesa członkowi zarządu Jackowi Wojciechowskiemu. W związku z rezygnacją Jadwigi Obuchowicz sprawy księgowe powierzono wyspecjalizowanemu biurowi rachunkowemu Elżbiety Kalisz.
Mimo rozlicznych kłopotów klub utrzymuje jednak wysokie osiągnięcia sportowe w ogólnopolskim systemie sportu młodzieżowego w postaci 25 miejsca w kraju oraz 3 na Dolnym Śląsku. Jelenia Góra osiąga w ten sposób drugie miejsce w województwie. Nasza działalność i sportowe sukcesy zostają zauważone i dwukrotnie (w roku 2002 i 2003) klub zostaje nominowany do Dolnośląskiego Klubu Sukcesu.

Kontynuowanie organizacji corocznych imprez jak: Memoriał Włodzimierza Paszkiewicza, Otwarte Mistrzostwa Jeleniej Góry w narciarstwie, biathlonie i saneczkarstwie, a także zawodów na nartorolkach, hulajnogach, rowerach oraz biathlonie letnim pozwalają podtrzymywać wieloletnią tradycję klubu w tym zakresie.

Duże nadzieje klubu wiąże z powołaniem w Jeleniej Górze Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. W ramach tej instytucji klub od 1.09.2004r. otrzymał wsparcie poprzez zatrudnienie instruktorów do sekcji naborowych w łącznym wymiarze 34 godzin tygodniowo.

Wyrazić należy nadzieję, że będzie to podstawą do powrotu, do najlepszych naszych sukcesów z lat 70 - 80 tych minionego stulecia.