Statut Klubu

Statut Klubu


 

STATUT

Międzyszkolnego Klubu Sportowego "Karkonosze" Sporty Zimowe Jelenia Góra


ZATWIERDZONY NA WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW MKS KARKONOSZE - SPORTY ZIMOWE W DNIU 18 CZERWCA 2007

 

ROZDZIAŁ 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe Jelenia Góra, zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem kultury fizycznej zrzeszającym zawodników, rodziców i sympatyków.
§ 2
 • Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a szczególnie województwo dolnośląskie.
 • Siedzibą Władz Klubu jest miasto Jelenia Góra.
§ 3
Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
 
§ 4
Klub działa na podstawie przepisów ustaw: o kulturze fizycznej, o sporcie kwalifikowanym, prawo o stowarzyszeniach, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.
 
§ 5
 • Klub używa pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów,
 • Klub używa proporca, który przedstawia śnieżynkę koloru niebieskiego na białym tle, przez środek śnieżynki poziomo znajduje się napis KARKONOSZE koloru czarnego. Pole proporca pionowo przecina tęcza w kolorach: czerwonym, pomarańczowym, żółtym, zielonym, niebieskim i granatowym,
 • Barwami MKS "Karkonosze" są kolory czerwony, niebieski i żółty.
 • Klub może posiadać sztandar.
§ 6.
 • Klub może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych związków, stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu oraz innych organizacji działających na rzecz rozwoju sportu szkolnego i młodzieżowego,
 • O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z innych, decyduje Walne Zebranie Członków większością co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu.
§ 7
 • Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków,
 • Do prowadzenia zadań statutowych zatrudnia: trenerów i pracowników.
ROZDZIAŁ 2. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
 
§ 8

Celem działania statutowego Klubu jest:

 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, jak również wśród dorosłych mieszkańców z terenu działalności Klubu, szczególnie miasta Jeleniej Góry,
 • Dążenie do osiągania w wybranych dyscyplinach sportu najwyższego poziomu,
 • Godne reprezentowanie środowiska, regionu i miasta Jeleniej Góry,
 • Organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, wszystkich typów szkół,
 • Prowadzenie swojej działalności w systemie edukacji narodowej, współdziałania ze szkołami w realizacji celów wychowawczych i zadań sportowych.
§ 9

Klub realizuje swoje cele poprzez:

 • Organizowanie i rozwijanie sekcji różnych dyscyplin sportu,
 • Organizowanie szkolenia sportowego, w tym w grupach młodzieżowych, w szczególności w dyscyplinach sportów zimowych,
 • Organizowanie obozów szkoleniowych i sportowych dla młodzieży,
 • Tworzenie warunków rozwoju i osiągania wysokiego poziomu sportowego dla utalentowanej młodzieży,
 • Organizowanie zawodów ,imprez sportowych i rekreacyjnych,
 • Udział w zawodach i imprezach sportowych, w szczególności ujętych w Kalendarzu Imprez Polskich Związków Sportowych,
 • Prowadzenie pracy oświatowo-wychowawczej kształtującej postawy obywatelskie i patriotyczne,
 • Tworzenie i utrzymanie bazy sportowej oraz urządzeń infrastruktury sportowej,
 • Zapewnienie członkom odpowiednich warunków do uprawiania sportu,
 • Zapewnienie kadrze możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • Współdziałanie z organizacjami sportowymi, społecznymi oraz szkołami w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży szkolnej,
 • Inne zadania Klubu ustalane przez Zarząd Klubu.
ROZDZIAŁ 3. CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
 
§ 10

Członkowie Klubu dzielą się na:

 • Członków zwyczajnych,
 • Członków wspierających,
 • Członków honorowych.
§ 11
 • Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być dzieci i młodzież uzdolniona sportowo, rodzice i sympatycy oraz inne osoby fizyczne,
 • Kandydaci na członków Klubu składają pisemną deklarację, wnoszą opłatę wpisową, a decyzję o ich przyjęciu podejmuje Zarząd Klubu,
 • Osoba niepełnoletnia do lat 18 może być członkiem zwyczajnym Klubu po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców /opiekunów prawnych/.
§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 • Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków z biernym i czynnym prawem wyborczym,
 • Informacji o działaniach Klubu i jego efektach oraz zgłaszania propozycji, wniosków wobec władz Klubu,
 • Korzystania - na zasadach określonych przez Zarząd Klubu - z urządzeń sportowych i sprzętu będącego własnością Klubu,
 • Noszenia odznaki i stroju sportowego w barwach Klubu,
 • Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,
 • Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.
§ 13
 • Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne oraz krajowe i zagraniczne osoby prawne, które zostaną przyjęte przez Zarząd i zadeklarują wspieranie działalności Klubu finansowo, rzeczowo lub w inny sposób,
 • Członkostwo wspierające nabywa się na podstawie złożonej pisemnie deklaracji członkowskiej zatwierdzonej przez Zarząd Klubu,
 • Członkowie wspierający będący osobami prawnymi - reprezentowani są w Klubie przez wyznaczonego imiennie swojego przedstawiciela,
 • Członek wspierający posiada bierne prawo wyborcze.
§ 14
 • Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne wyróżnione przez Zarząd Klubu tytułem "Honorowy Członek Międzyszkolnego Klubu Sportowego "Karkonosze" - Sporty Zimowe Jelenia Góra",
 • Tytuł "Honorowy Członek Międzyszkolnego Klubu Sportowego "Karkonosze" - Sporty Zimowe Jelenia Góra" nadawany jest przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu za szczególnie zasługi dla Klubu,
 • Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych,
 • Członkowie honorowi są zwolnieni z opłat członkowskich.
§ 15
 • Członkowie zobowiązani są do:
  • aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Klubu,
  • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
  • godnego reprezentowania barw klubu,
  • regularnego opłacania składek członkowskich.
 • Członkostwo ustaje na skutek:
  • dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu,
  • skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu Klubu w przypadku:
   • niepłacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy (po uprzednim powiadomieniu),
   • działania na szkodę Klubu,
   • skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,
   • śmierci członka,
 • Dobrowolne wystąpienie z Klubu członka niepełnoletniego do lat 18 wymaga pisemnej zgody rodziców /opiekunów prawnych/.
ROZDZIAŁ 4. WŁADZE KLUBU
 
§ 16

Władzami Klubu są:

 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd Klubu,
 • Komisja Rewizyjna.
§17
 • Kadencja władz trwa cztery lata.
 • Wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba, że uchwała Walnego Zebrania Członków stanowi inaczej.
 • Uchwały władz Klubu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. Dany organ władzy Klubu może zarządzić głosowanie tajne.
 • Zarząd Klubu ma prawo powołania innych osób z głosem doradczym do swego składu, jednak liczba tych osób nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
§18
 • Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd Klubu.
 • Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 • Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata.
 • Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz na rok.
 • Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Zarząd Klubu z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej oraz na żądanie 1/2 członków biorących udział w ostatnim Walnym Zebraniu Członków.
 • Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Klubu w terminie sześciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może obradować nad sprawami innymi niż określone w zdaniu poprzednim, jeżeli wyrazi na to zgodę 2/3 uprawnionych do głosowania.
 • Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane na żądanie Komisji Rewizyjnej lub 1/2 członków biorących udział w ostatnim Walnym Zebraniu Członków ma prawo odwołać Zarząd Klubu.
 • Wszelkie postanowienia Walnego Zebrania Członków i Nadzwyczajnego Zebrania Członków dotyczące uszczuplenia majątku Klubu wymagają uchwały podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności 3/4 uprawnionych do głosowania.
§19

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków leży:

 • Określanie głównych kierunków działalności programowej i polityki finansowej Klubu,
 • Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
 • Podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
 • Wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
 • Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu
 • Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu,
 • Zatwierdzanie Regulaminów Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
 • Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie ukarania lub skreślenia z listy członków,
 • Rozpatrywanie wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej kierowanych do Walnego Zebrania Członków,
 • Powoływanie Sekcji Sportowych Klubu.
§20
 • Walne Zebranie Członków ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 • O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Klubu zawiadamia pisemnie członków co najmniej na 14 dni przed terminem zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Klubu.
§21

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 • Z głosem decydującym - członkowie zwyczajni i członkowie honorowi,
 • Z głosem doradczym - członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
§22
 • Zarząd Klubu składa się z 9 - 11 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków , który z pośród siebie wybiera: Prezesa i dwóch Wiceprezesów.
 • Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz na kwartał.
 • Do ważności Uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
 • W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Wiceprezesem.
 • Uchwały Zarządu Klubu podpisują wszyscy członkowie biorący udział w posiedzeniu.
 • Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa na szkodę Klubu.
 • Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
 • Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.
§23

Do zadań Zarządu Klubu należy w szczególności:

 • Kierowanie działalnością Klubu zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,
 • Uchwalanie rocznych planów działalności programowej i finansowej,
 • Zatwierdzanie rocznego bilansu i innych sprawozdań finansowych,
 • Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
 • Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Klubu,
 • Zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
 • Ustalanie wewnętrznych regulaminów Klubu,
 • Powoływanie i odwoływanie Kierowników Sekcji Sportowych,
 • Przyjmowanie i skreślanie członków Klubu,
 • Ustalanie wysokości wpisowego oraz wysokości i terminów płatności składek członkowskich,
 • Podejmowanie uchwał w sprawach Klubu nie zastrzeżonych do właściwości innych władz,
 • Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na utrzymanie i rozwój Klubu,
 • Reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
 • Składanie sprawozdań z działalności Zarządu.
§24
 • Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę,
 • Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
 • Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być członek Zarządu, lub osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu.
§ 25
 • Komisja Rewizyjna przeprowadza, co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Klubu.
 • Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu.
 • Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Klubu z wnioskami z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub delegowany przez niego członek Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu.
 • Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do Zarządu Klubu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
ROZDZIAŁ 5. SEKCJE SPORTOWE KLUBU
 
§ 26
 
W celu stworzenia członkom możliwości uprawiania różnych dyscyplin sportu i prowadzenia szkolenia specjalistycznego Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Klubu powołuje Sekcje Sportowe.
 
§ 27

Działalność Sekcji prowadzona jest w oparciu o:

 • Uchwały Walnego Zebrania Członków,
 • Niniejszy Statut,
 • Regulamin działania Sekcji zatwierdzony przez Zarząd Klubu.
§ 28
 
Działalnością Sekcji kieruje Kierownik Sekcji zgodnie z zakresem obowiązków zatwierdzonym przez Zarząd Klubu.
 
ROZDZIAŁ 6. WYRÓŻNIENIA I KARY
 
§ 29
 
Członkowie Klubu - za wzorowe wykonywanie obowiązków, osiągnięcia oraz udział w działalności sportowej mogą być wyróżniani i nagradzani przez władze Klubu: dyplomem, listem pochwalnym, nagrodą rzeczową lub pieniężną, odznaką oraz tytułem "Honorowy Członek Międzyszkolnego Klubu Sportowego "Karkonosze" - Sporty Zimowe Jelenia Góra".
 
§ 30
 • Za nieprzestrzeganie statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń obowiązujących w Klubie - Zarządowi Klubu przysługuje prawo nakładania następujących kar:
  • upomnienia,
  • ostrzeżenia,
  • nagany,
  • czasowego pozbawienia praw członkowskich lub wykluczenia z Klubu.
 • Postępowanie dyscyplinarne przeciwko członkom Klubu wszczyna Zarząd Klubu. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
 • Od decyzji Zarządu o ukaraniu członkowi Klubu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o ukaraniu.
ROZDZIAŁ 7. MAJĄTEK KLUBU
 
§ 31
 • Majątek Klubu stanowią:
  • 1.nieruchomości,
  • ruchomości,
  • fundusze oraz inne prawa majątkowe.
 • Na fundusze Klubu składają się:
  • wpisowe i składki członków,
  • subwencje, darowizny i zapisy,
  • dochody z majątku,
  • dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi,
  • dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
  • inne wpływy.
 • Zasady gospodarki finansowej Klubu ustala Zarząd Klubu, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawnych.
 • Klub nie może udzielać pożyczek.
§ 32
 
Dla ważności oświadczeń w sprawach majątkowych Klubu oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa, dwóch Wiceprezesów.
 
ROZDZIAŁ 8. ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU
 
§ 33
 
Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków - większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.
 
§ 34
 • Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.
 • Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.
ROZDZIAŁ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 35

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy ustaw:

 • O kulturze fizycznej,
 • Prawo o stowarzyszeniach,
 • O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • O sporcie kwalifikowanym,
 • Innych powszechnie obowiązujących.
§ 36
 
Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki: